திடீரென வந்த மெயில்...! ஆஃபருடன் 1,300 பேரை பணீ நீக்கம் செய்யும் ஜூம் நிறுவனம்.. அதிர்ச்சியில் ஊழியர்கள்!