திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம் - ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி ஆதித்தேரோட்டம்!