டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது

- மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு. கிரிராஜ் சிங்.