கார்பன் வெளியேற்றத்தை 2070-ஆம் ஆண்டுக்குள் முற்றிலும் தடுக்க சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அவசியம்

- மத்திய இணையமைச்சர் திரு. ஜிதேந்திர சிங்.