இந்திய அணிக்கு 189 ரன்கள் இலக்கு:
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணிக்கு
189 ரன்கள் செய்திகள் இலக்கு