இந்தியாவில் 4 மாதங்களில் 1,900 ஒமைக்ரான் துணை வகை மாறுபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன

புதிய வகை கொரோனா மாறுபாடு கண்டறியப்பட்டால் உடனே எச்சரிக்கை
தரப்படுவதாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல்