உடலினை இயந்திரமாக்கி!! உழைப்பினை உரமாக்கி!!
உலகத்தை இயங்க வைத்து...
வீட்டை உயர்த்திட,
நாட்டை வளர்த்திட, இன்று உழைத்திடும் உன்னதக் கரங்களுக்கு...
உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள்...

- அமைச்சர் கா. ராமச்சந்திரன் (சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்)